Zápis do Súkromnej MŠ Slniečko

Chlapec

Oznam o zápise

Zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Slniečko oznamuje,
že dňoch  2. - 31. mája 2022
prebieha elektornicky alebo osobne
 v budove Súkromnej materskej školy Slniečko
v čase od 09:00 do 13:00 hodiny.
zápis detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

K zápisu detí do SMŠ Slniečko je potrebné priniesť:

 • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie;
 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;
 • potvrdenie od detského lekára o tom, že dieťa je spôsobilé navštevovať SMŠ Slniečko a zároveň potvrdenie od detského lekára o zrealizovanej povinnej vakcinácii dieťaťa;
 • kópiu rodného listu.

Bez týchto dokladov dieťa nebude zapísané do SMŠ Slniečko, Š. Moyzesa 3412 v Ružomberku. Na zápise do SMŠ sa nevyžaduje osobná účasť detí.

Žiadosť o prijatie do SMŠ Slniečko

Formulár žiadosti na stiahnutie v MS Word a PDF treba priniesť osobne alebo zaslať elektornicky na adresu: info@slniecko-rk.sk

Žiadosti do SMŠ Slniečko sú k dispozícii aj:

 • v SMŠ SLNIEČKO a v Detskom centre SLNIEČKO, ul. Š. Moyzesa 3412 v Ružomberku,
 • na sociálnej sieti Facebook.

Kritériá prijímania

Kritériá prijímania detí do Súkromnej materskej školy (ďalej SMŠ) Slniečko, Š. Moyzesa 3412 v Ružomberku na školský rok 2018/2019 sú v súlade s §59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Súkromná materská škola SLNIEČKO prijíma na predprimárne vzdelávanie:

 • dieťa od 3 – 6 rokov veku (výnimočne môže prijať aj dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, priestorové a iné podmienky, ale i napr. ak má  dieťa zvládnuté základné hygienické návyky a súčasne osvojené samoobslužné činnosti v obliekaní, jedení a p.);
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak sú vytvorené vhodné personálne, priestorové, materiálno-technické a iné podmienky).

Pri prijímaní detí do SMŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Ak je počet detí prihlásených do SMŠ na nasledujúci školský rok 2018/19 vyšší ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008, rozhodne o prijatí riaditeľka SMŠ. 

Prednostne bude prijaté dieťa, ktorého súrodenec/ci navštevuje danú SMŠ Slniečko alebo Detské centrum Slniečko.

Termín a čas podania žiadosti

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa do SMŠ prijímajú deti pre nasledujúci školský rok 2018/19, v dňoch 03. - 31. mája 2021 alektronicky alebo osobne v budove SMŠ Slniečko v čase od 09.00 do 13.00 hodiny (za dodržiavania prísnych hygienických opatrení - rúško, rukavice, vlastné pero) alebo priebežne až do 15.09.2021 (ak je v SMŠ Slniečko voľná kapacita).

Dieťa je do SMŠ Slniečko prijaté len vtedy, ak riaditeľka SMŠ o jeho prijatí vydá rozhodnutie. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do SMŠ majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 

Podmienky prijímania detí do SMŠ Slniečko

Počet detí, ktoré môžu byť do SMŠ prijaté, závisí od kapacitných možností danej SMŠ. Riaditeľka SMŠ môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti a to v prípadoch ustanovených v § 28 ods.10 písm. a) – d) zákona č. 245/2008 Z. z. a to:

 • pri zmene trvalého pobytu dieťaťa,
 • pri zaradení dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v SMŠ Slniečko,
 • pri odklade plnenia povinnej školskej dochádzky (ďalej PŠD) alebo dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej docházky,
 • pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v SMŠ Slniečko.

Sedem rád, ako pripraviť dieťa na materskú školu

Nástup do materskej školy (ďalej MŠ) alebo súkromnej materskej školy (ďalej SMŠ) je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa v starostlivosti „cudzích“ dospelých.

Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do MŠ nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu odpútať. 

Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní  a odpútavaní. Škôlka je akýmsi trenažérom tých schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát uplatniť aj vo svojej dospelosti. Ako hovorí ďalej: „Odlúčenie je potrebné preto, aby sme vlastnili svoje JA. To nám umožňuje vytvárať nové väzby, nové vzťahy a žiť svoj život“.

Pre obe strany je to extrémne náročná situácia. Nástup do MŠ je však u dieťaťa spojený s vekom, kedy je danú situáciu schopné zvládnuť. Musia mu v tom pomôcť dospelí. Vďaka úzkej spolupráci s učiteľmi a odborníkmi v MŠ a dôkladnej príprave rodičov na tento krok, prechod dieťaťa do škôlky nemusí byť vôbec stresujúci.

Rodičia sú často zneistení a preto je nutné si uvedomiť, že prechod do MŠ musia v prvom rade po emocionálnej stránke zvládnuť oni. Ak sa to podarí im, s veľkou pravdepodobnosťou to zvládne aj ich dieťa.

Ako pripraviť rodiča a dieťa na materskú školu?

 1. Rodič sa musí v prvom rade pre vstup do MŠ alebo SMŠ pevne rozhodnúť. Zvážiť všetky pre a proti, či už je to vysoký počet detí v triedach štátnej MŠ, alebo nižší počet detí v súkromnej MŠ rodinného typu s pokojnou atmosférou, bezpečným prostredím a rešpektovaním všestranného rozvoja osobnosti každého dieťaťa, tzn. individuálny prístup stimulujúci  detskú tvorivosť (podporovanie talentu, nadania a špecifických schopností dieťaťa). Nesmieme však zabúdať na emocionálnu zrelosť svojho dieťaťa a rodinnú situáciu. Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do MŠ alebo SMŠ by malo byť dostatočne pevné. Ak to tak nie je, dieťa veľmi rýchlo vycíti  slabosť svojho rodiča a hladký prechod do škôlky sa nepodarí.

  Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do MŠ prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni, možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.

 2. Rodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko, ale je to v poriadku. 

 3. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie. Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb v MŠ na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

 4. Rodič by mal k inštitúcii a personálu, ktorému zveruje svoje dieťa získať dôveru. Získanie dôvery k inštitúciu výrazne napomáha celému adaptačnému procesu, preto je dôležité sa s rodičmi vopred stretnúť, umožniť im spoznať prostredie MŠ, personál, odpovedať na ich otázky, eliminovať ich obavy a uistiť ich o pozitívnom vývoji udalostí.

 5. Rodič by mal dieťa zvykať na čas bez neho. Pred nástupom do MŠ by malo mať dieťa skúsenosť  pobytu aj s inou dospelou osobou, napr. starou mamou.

 6. Rodič by mal dieťa zvykať na detský kolektív návštevou ihrísk alebo detských kamarátov. Deti, ktoré majú túto skúsenosť za sebou, lepšie vnikajú do kolektívu v MŠ.

 7. Rodič by mal dieťaťu veľa o MŠ rozprávať, vzbudzovať v ňom zvedavosť a motivovať ho. Odporúčajú sa knižky o škôlke, opakovaná návšteva MŠ v čase hier na dvore vonku. Dieťa sa môže nenásilnou formou prísť na chvíľu v sprievode mamy opakovane pohrať. Tak postupne spozná prostredie a budúcu učiteľku.

  Keď  potom príde do MŠ naozaj, nebude v úplne novom prostredí a jeden z mnohých stresujúcich faktorov (neznámosť prostredia) nemusí tak intenzívne pôsobiť.

 8. Rodič by mal na tomto významnom akte veľmi intenzívne spolupracovať s personálom MŠ, ale aj naopak personál by mal dobre počúvať rodiča. Na rodičovské schopnosti  a intuíciu netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí, rodič je najlepší odborník na svoje dieťa, pretože ho najlepšie pozná a múdry personál v škôlke rodičovi načúva.

 9. Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu, čo najlepšiemu a najprirodzenejšiemu hladkému začleneniu dieťaťa do kolektívu.