Kariéra

contact

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Súkromnej MŠ Slniečko

M e s t o  R u ž o m b e r o k

V súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka  súkromnej materskej školy:

Súkromná materská škola Slniečko, Š. Moyzesa 3412, 034 01 Ružomberok

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálna pedagogická prax – 5 rokov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 12,13 a 14 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách

Ďalšie požiadavky a kritéria: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Ivana Stachová, I. Houdeka 1923/40, 034 01 Ružomberok. Uzávierka prijímania prihlášok je 31.1.2019 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK - SMŠ Slniečko – neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený zdriaďovateľkou súkromnej materskej školy Slniečko 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Bližšie informácie u zriaďovateľky súkromnej materskej školy Slniečko: tel. kontakt – 0907 395 313, e-mail: ivanastachova@hotmail.com .

V Ružomberku, 6.12.2018                                                  

Ivana Stachová
                                                                                                                                     zriaďovateľka SMŠ Slniečko

Príjmeme do pracovného pomeru UČITEĽKU

Súkromná mateská škola Slniečko príjme do pracovného pomeru s nástupom ihneď UČITEĽKU.

Požiadavky na prijatie:

 • odborné vzdelanie na výkon práce pedagogické pracovníka pre predprimárne vzdelávanie (príp. iné pedagogické vzdelanie)
 • pozitívny vzťah k deťom
 • pracovné skúsenosti výhodou.


V prípade záujmu nám zašlite životopis na e-mailovú adresu: info@slniecko-rk.sk.  Viac informácií vám radi poskytneme aj telefonicky na tel. čísle: +421 907 395 313 alebo osobne na adrese Súkromná materská škola Slniečko, Š. Moyzesa 3412, 034 01 Ružomberok (mapa).