Súkromná materská škola Slniečko

Chlapec

Súkromná materská škola Slniečko so sídlom na ulici Š. Moyzesa 3412 v Ružomberku, otvára svoje brány po prvýkrát v septembri 2018. Nadviaže tak na činnosť Detského centra Slniečko, ktoré v Ružomberku funguje už niekoľko rokov a teší sa veľkej obľube u detičiek aj ich rodičov. Vďaka odbornosti, mnohoročným pedagogickým skúsenostiam, láskavému prístupu, rodinnej atmosfére a menšiemu kolektívu ponúka alternatívu k štátnemu vzdelávaciemu systému. Napriek tomu mesačný poplatok za Súkromnú MŠ Slniečko - príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu - je obdobný ako v štátnych materských školách. Na štúdium prijímame aj detičky od 2 rokov.

Zápis na školský rok 2022/2023

Podrobnosti o zápise.

Naša filozofia

„Vytvárať bezpečné prostredie rodinného typu pre všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa.“

Naše benefity

MŠ rodinného typu

S láskavou, otvorenou a príjemnou pozitívnou klímou.

Vysoký hygienický štandard

Nezávadné a zdravé prostredie je našou prioritou.

Celodenná forma vzdelávania

Podľa záujmu možnosť celotýždňovej formy vzdelávania.

Rešpektovanie osobnosti každého dieťaťa – individuálny prístup

Nižší počet detí v triedach – komfort užívania.

Kvalitné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov

Podporovanie osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí (učenie hrou, priame pozorovanie, skúmanie, bádanie cez zážitok k poznaniu, pokusy a experimentovanie, aktívna činnosť v interakcii učiteľka-dieťa, dieťa-dieťa), stimulovanie tvorivosti, predstavivosti, rozvoja reči, kritického myslenia s využitím inovatívnych stratégií a metód, s použitím moderných informačných technológií.

Nadštandardné pohybové aktivity

Korčuľovanie, plávanie, lyžovanie, organizovanie Školy v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity školy) s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Krúžková činnosť

Hudobné, tanečné, dramatické, výtvarné činnosti, výučba AJ hravou formou) – podporovanie talentu, nadania, špecifických schopností a zručností každého dieťaťa.

Logopedická starostlivosť

Poskytovať logopedickú starostlivosť deťom s poruchou reči a vytvárať podmienky na vývoj správnej a prirodzenej reči;

Fyzioterapia

Vykonáva sa 2x ročne v prospech správneho vývinu chrbtice a chodidiel.

Prevádzková doba

Počas pracovných dní v čase od 06,00 do 17,00 hod..

Poplatok za MŠ

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu v Súkromnej materskej škole Slniečko je obdobný ako v štátnych materských školách.

Lokalita

Výborná dostupnosť pre rodičov do zamestnania.

Kvalifikovanosť a odborná erudovanosť pedagogických zamestnancov

Profesionálny prístup každej učiteľky so zreteľom na jedinečnosť dieťaťa.