Cenník

Chlapec

Detské centrum Slniečko

Deti vo veku 1-3 roky

280 €/mesiac

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť, celodennú stravu a pitný režim

9,45 €/doobedie

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť v čase od cca 6.30 do 12.00, raňajky, desiatu, obed a pitný režim

18.25 €/deň

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť, celodennú stravu a pitný režim

Deti vo veku 3-6 rokov

80 €/mesiac + 2,25 €/stravná jednotka/deň

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť, celodennú stravu a pitný režim
  • cena stravnej jednotky na deň zahŕňa: prevádzkové náklady hradené Mestu Ružomberok (1,10 €) a cenu jedla ( 1,15 €)

2 €/mesiac

  • cena zahŕňa: režijné náklady na stravu stanovené platnou legislatívou

Súkromná materská škola Slniečko

Deti vo veku 2-3 roky

50 €/mesiac

  • za dieťa, ktoré k 31.08.2018 nedovŕšilo 3 roky
  • výška príspevku sa zmení od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky na sumu 25,-€

Deti vo veku 3-5 rokov

25 €/mesiac

  • za dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.08.2018 3 roky